جملات زیبا شب

هیچ دانی پوشش چتر سیاه شب ز چیست؟ چادری بر روی اعمال گناه روز ماست

/ 2 نظر / 6 بازدید
سارا

خرقه پوشی من از غایت دینداری نیست پرده ای بر سر صد عیب نهان می پوشم

سارینا

جملات یه گیله مرد خیلی خوبه بیشتر بذاربه من تو انشام خیلی کمک کرد