جملات زیبا

اگر کلید قلبی را نداری قفلش نکن ...اگر کسی را دوست داری خردش نکن... اگر دستی را گرفتی رهایش نکن ...

/ 1 نظر / 19 بازدید
پرواز

زیبا بود اما آدمای امروزی فراموش کردن[گریه]