نکته های کوچک زندگی

- هر روز به دنبال راهکار جزئی و تازه ای برای بهبود بخشیدن به ازدواجت باش

قلبقلبقلب

قلبقلبقلب

قلبقلبقلب

- مسئولیت رفتارهایت را خودت به عهده بگیر .نگذار دیگری این کار را برایت انجام دهد

 

- یک شب در هفته را تنها به خودت و همسرت اختصاص بده

 

- همیشه یک کابل باتری در اتومبیلت داشته باش

 

- هنگام نوشتن، جا برای اصلاح بگذار

 

- از فرزندانت نزد دیگران تعریف کن و بگذار خودشان هم بشنوند

 

- به جزئیات توجه کن

 

- مبتکر باش

 

- قابل اعتماد باش

 

- حتی کمترین پیشرفت ها را تحسین کن

 

- هرگز به کسی که دوستش داری، هدیه ای نده که به یادش بیندازد که در زمینه خاصی احتیاج به بهبود دارد.

قلبقلبقلب

/ 0 نظر / 4 بازدید