خوب رویان جهان رحم ندارد دلشان

                باید از جان گذرد هرکه شود عاشقشان

 روز اول که سرشتند ز خاکی گلشان

                سنگی اندر گلشان بود ، همان شد دلشان