روحم مرا موعظه کرد و نشانم دادکه از کوتاه ترین آدمها بلندترم ونه از غول ترین شان کوچک تر.