گیله مرد میگفت : قرآن آبشاری از نور ؛ از آسمان بر زمین است ؛

راست میگفت ، باید هر روز جرعه ای نور نوشید ...

منبع یکـ گیله مرد

آبشاری از نور