به یاد استاد شهید دکتر مرتضی مطهری

 

مغز متفکر ترین انسانها را ، گلوله نادان ترین آدم ها می شکافد ...