تا نباشد این جدایی ها ،

کس نداند قدر یاران را ،

کویر خشک می داند

بهای قطره باران را...