** مرا صد بار از خود برانی دوســــتت دارم **

**به زندان خیانت هم کشانی دوســــتت دارم**

**چه سود از مهر ورزیدن**

**چه حاصل از وفا کردن**

**مرا لایق بــدانی یا ندانی دوســــتت دارم**