بر خاک افتادن ...

لیاقت و سعادت می خواهد، اگر که در برابر خداوند متعال باشد ،

ذلت و شقاوت می خواهد ، اگر در برابر غیر خدا باشد ؛

لیاقت و سعادت برایت آرزو دارم ...

 

جملات زیبا گیله مرد

نماز پرواز از قفس روزمرگی هاست در فضای ملکوت ...

دلم پرواز می خواهد ...