تنها سخت کار کردن مهم نیست ...

هوشمندانه کار کردن، اهمیت بیشتری دارد ...

 

جملات زیبا گیله مرد