صداقت در مقابل سیاست دیگران ، سادگی ست

و سیاست در مقابل صداقت دیگران ، خیانت . . .

دکتر علی شریعتی

The Rooster || Panasonic GH2/Vario14-140 | 1/200s | f6.3 | ISO160