همیشه به یاد داشته باش

زندگی ساختنی است نه گذراندنی.