رابطه ای که با هوس شروع شود با تنفر خاتمه می یابد.